ഇരു വൃക്കകളും തകരാറിലായ അലനെ സന്തോഷ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായ് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

Continue Readingഇരു വൃക്കകളും തകരാറിലായ അലനെ സന്തോഷ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായ് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഇരുപതേക്കർ ആകാശപറവയിലേക്ക് FOK അംഗം വെങ്ങാലൂർക്കട മുക്കിലക്കാട്ട് ജോസഫ് നൽകിയ വഴക്കുലകളും FOK ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അനീഷ് വാസുദേവ് നൽകിയ പണവും നൽകി

Continue Readingഇരുപതേക്കർ ആകാശപറവയിലേക്ക് FOK അംഗം വെങ്ങാലൂർക്കട മുക്കിലക്കാട്ട് ജോസഫ് നൽകിയ വഴക്കുലകളും FOK ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അനീഷ് വാസുദേവ് നൽകിയ പണവും നൽകി

കോവിഡ് രോഗികളായ കുടുംബങ്ങൾക്കും ,പണി ഇല്ലാത്തത് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബംഗങ്ങൾക്കും, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനായി..

Continue Readingകോവിഡ് രോഗികളായ കുടുംബങ്ങൾക്കും ,പണി ഇല്ലാത്തത് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബംഗങ്ങൾക്കും, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനായി..

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാനും പേർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

Continue Readingഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാനും പേർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.