ഇരുപതേക്കർ ആകാശപറവയിലേക്ക് FOK അംഗം വെങ്ങാലൂർക്കട മുക്കിലക്കാട്ട് ജോസഫ് നൽകിയ വഴക്കുലകളും FOK ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അനീഷ് വാസുദേവ് നൽകിയ പണവും നൽകി

ഇരുപതേക്കർ ആകാശപറവയിലേക്ക് FOK അംഗം വെങ്ങാലൂർക്കട മുക്കിലക്കാട്ട് ജോസഫ് നൽകിയ വഴക്കുലകളും FOK ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അനീഷ് വാസുദേവ് നൽകിയ പണവും നൽകി