ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ പെരിയാർ ക്യാമ്പയിനിൽ അഞ്ചുരുളി ജലാശയത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയിസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി.

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ പെരിയാർ ക്യാമ്പയിനിൽ അഞ്ചുരുളി ജലാശയത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയിസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി.