ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” കൊച്ചുതോവാള സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി സ്കൂളിൽ Fok ആർട്സ് വിഭാഗം സെക്രട്ടറി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സജിദാസ്  മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” കൊച്ചുതോവാള സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി സ്കൂളിൽ Fok ആർട്സ് വിഭാഗം സെക്രട്ടറി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സജിദാസ് മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..