ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കേരളാ കൊല്ലം യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊല്ലം മുതുപിലാക്കാട് ഗവ: എൽപി സ്കൂളിൽ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കേരളാ കൊല്ലം യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊല്ലം മുതുപിലാക്കാട് ഗവ: എൽപി സ്കൂളിൽ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

ലഡാക്കിൽ വെച്ച്, പിറന്ന നാടിനായ് സ്വജീവൻ വെടിഞ്ഞ ധീര ജവാൻമാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന.

Continue Reading ലഡാക്കിൽ വെച്ച്, പിറന്ന നാടിനായ് സ്വജീവൻ വെടിഞ്ഞ ധീര ജവാൻമാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന.

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” പദ്ധതിയിൽ ഡിഷ് ടീവിയും ടീവികളും വിതരണം ചെയുന്നു

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” പദ്ധതിയിൽ ഡിഷ് ടീവിയും ടീവികളും വിതരണം ചെയുന്നു

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് L.P സ്കൂളിൽ ടെലിവിഷൻ നൽകുന്നു.

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് L.P സ്കൂളിൽ ടെലിവിഷൻ നൽകുന്നു.

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” കൊച്ചുതോവാള സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി സ്കൂളിൽ Fok ആർട്സ് വിഭാഗം സെക്രട്ടറി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സജിദാസ് മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന “അറിവുപകരാൻ ആശ്രയമാകാം” കൊച്ചുതോവാള സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി സ്കൂളിൽ Fok ആർട്സ് വിഭാഗം സെക്രട്ടറി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സജിദാസ് മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ സ്നേഹസ്പർശം പ്രോഗ്രാമുമായി കൈകോർത്ത് 40 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകി.

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ സ്നേഹസ്പർശം പ്രോഗ്രാമുമായി കൈകോർത്ത് 40 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകി.

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് TV വിതരണം ചെയ്തു.

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് TV വിതരണം ചെയ്തു.