ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ പെരിയാർ ക്യാമ്പയിനിൽ അഞ്ചുരുളി ജലാശയത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയിസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി.

Continue Reading ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ പെരിയാർ ക്യാമ്പയിനിൽ അഞ്ചുരുളി ജലാശയത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയിസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി.

പുളിയൻമലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നൽകി.

Continue Reading പുളിയൻമലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നൽകി.

നരിയംപാറയിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന സ്മാർട്ട്ഫോൺ നൽകി

Continue Reading നരിയംപാറയിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടപ്പന സ്മാർട്ട്ഫോൺ നൽകി

FOK ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പൂക്കള മൽസരത്തിലെ വിജയി ജയ ശിവകുമാറിന് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൈമാറിയപ്പോൾ

Continue Reading FOK ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പൂക്കള മൽസരത്തിലെ വിജയി ജയ ശിവകുമാറിന് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൈമാറിയപ്പോൾ