സേവനം

മൊബൈൽ നമ്പർ

പേര്

പെയിൻ്റിംഗ് 9497021011 ജിജി
പെയിൻറിംഗ് 9605340268 ബിനോയ്
പെയിൻ്റിംഗ് 9744111290
വെള്ളം ശുചീകരണം, പ്യൂരിഫയർ, സോളാർ 9447331057 തോമസ്
ഡിഷ് (റ്റി വി) ടെക്നീഷ്യൻ +919895059551 ജിബിൻ
ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് 9961895088 സുജിത്ത്
ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് 9447065482 സന്തോഷ്
കംപ്യൂട്ടർ, CCTV, UPS ഓൺസൈറ്റ് സർവീസ് 9947566577 ഐറ്റി വേൾഡ്.
സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് 978667373820
കുഴൽക്കിണർ 9846826999 / 807506424 അനീഷ്
കുഴൽ കിണർ 9747777521 മനോജ്
ഹാർഡ് ബോർഡ് എ സി പ്പി വർക്ക് 94953 82988 രഞ്ജിത്ത്
കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ 9744111350,9961150828 റിജോ
കാർ വാഷ് 97440 44097 കാർ സ്പാ
ബ്യൂട്ടീഷൻ ഹൗസ് സർവ്വീസ് +919747492807
ഫൈഡ് ചിക്കൻ, കുഴിമന്തി ഹോം ഡെലിവറി 8075298439,04868273700
ബിരിയാണി ഹോം ഡെലിവറി 9747082720
ഓട്ടോ
ഓട്ടോ കുന്തളംപാറ റോഡ് സ്റ്റാൻഡ് 7012124943 ഷൈജു
ഓട്ടോ വള്ളക്കടവ് 9847694054 അനിൽകുമാർ
ഓട്ടോവെള്ളയാംകുടി 6238108982 റോബിൻ
ടാക്സി
ട്രാവലർ, ബസ് +919744044097 എവറസ്റ്റ്
ട്രാവലർ ഇരട്ടയാർ 9656303891 മീനാക്ഷി ട്രാവൽസ്
കാർ കട്ടപ്പന 9447196613 പ്രദീപ്

സേവനം

മൊബൈൽ നമ്പർ

പേര്

പെയിൻ്റിംഗ്

9497021011

ജിജി

പെയിൻറിംഗ്

9605340268

ബിനോയ്

പെയിൻറിംഗ്

9744111290

വെള്ളം ശുചീകരണം, പ്യൂരിഫയർ, സോളാർ

9447331057

തോമസ്

ഡിഷ് (റ്റി വി) ടെക്നീഷ്യൻ

+919895059551

ജിബിൻ

ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്

9961895088

സുജിത്ത്

ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്

9447065482

സന്തോഷ്

പെയിൻറിംഗ്കംപ്യൂട്ടർ, CCTV, UPS ഓൺസൈറ്റ് സർവീസ്

9947566577

ഐറ്റി വേൾഡ്.

സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്

978667373820

ബിനോയ്

കുഴൽക്കിണർ

9846826999 / 807506424

അനീഷ്

കുഴൽ കിണർ

9747777521

മനോജ്

ഹാർഡ് ബോർഡ് എ സി പ്പി വർക്ക്

94953 82988

രഞ്ജിത്ത്

കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ

9744111350,9961150828

റിജോ

കാർ വാഷ്

97440 44097

കാർ സ്പാ

ബ്യൂട്ടീഷൻ ഹൗസ് സർവ്വീസ്

+919747492807

ഫൈഡ് ചിക്കൻ, കുഴിമന്തി ഹോം ഡെലിവറി

8075298439,04868273700

ബിരിയാണി ഹോം ഡെലിവറി

9747082720

ഓട്ടോ

ഓട്ടോ കുന്തളംപാറ റോഡ് സ്റ്റാൻഡ്

7012124943

ഷൈജു

ഓട്ടോ വള്ളക്കടവ്

9847694054

അനിൽകുമാർ

ഓട്ടോ വെള്ളയാംകുടി

6238108982

റോബിൻ

ട്രാവലർ, ബസ്

+919744044097

എവറസ്റ്റ്

ട്രാവലർ ഇരട്ടയാർ

9656303891

മീനാക്ഷി ട്രാവൽസ്

കാർ കട്ടപ്പന

9447196613

പ്രദീപ്